OBWIESZCZENIE

2014-06-06 1413
Art. czytany: 1238 razy

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Skarżysko Kościelne 2014.06.06

In.I.6730.25.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn.zm.), art.10 §1, art.49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn.zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 03.06.2014r. na wniosek z dnia 03.06.2014r. (data wpływu: 03.06.2014r.)
-Inwestora: Zarządu Dróg Powiatowych ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: „Budowa odwodnienia ul. Staffa na działce o nr ewid. 155 i 289 w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne woj. świętokrzyskie”.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 155 i 289 - Obręb 1 Majków, położonych w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (20.06.2014r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.

Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak

Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy 06.06.2014r.