Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2014-06-06 1236
Art. czytany: 1444 razy

Przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa MOP 6,0 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap VI zlokalizowany na terenie gminy Skarżysko Kościelne”


Skarżysko Kościelne 2014.06.06
In.I.6730.20.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2 , art. 53, ust. 4 pkt.6 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2012r .poz.647 z późn. zm.) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013r. poz.1267 z późn.zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Kielcach ul. Loefflera 2 25-550 Kielce, działającego przez Pełnomocnika: Bogusław Kras ul. Duala 11 38-200 Jasło,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
„Przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa MOP 6,0 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap VI zlokalizowany na terenie gminy Skarżysko Kościelne” w ramach przedsięwzięcia pn: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa MOP 6,0 MPa relacji Lubienia – Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Planowana inwestycja jest przewidywana do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 158/1200. 161/1200, 162/1202, 831/3, 830/3, 829/3, 828/3, 828/2, 827/2, 677/2, 760, 761, 762, 763, 764 i 765 – Obręb 1 Majków, położonych w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne.

Jednocześnie zawiadamia się, że stosownie do zapisu art. 53 ust.4 pkt.6 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. jak na wstępie, projekt przedmiotowej decyzji został uzgodniony:
- postanowieniem Zn: GG-II.6124.2.28.2014 Starosty Skarżyskiego z dnia 20.05.2014r.
- postanowieniem Zn: ZDP.6730.9.2014z Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 20.05.2014r.
- postanowieniem Zn: ZS-2120 P-103/14 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z dnia 22.05.2014r.
- postanowieniem Zn: GDDKiA-O/Ki-Z3-mk-435-109/14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29.05.2014r.
- pismem Zn: ŚZMiUW.RT.II-4480/95/14 Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i urządzeń Wodnych w Kielcach z dnia 16.05.2014r.
W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (20.06.2014r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji..
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 ,wnieść ewentualne uwagi i wnioski.
W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy

(-)Zdzisław Woźniak
Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy:06.06.2014r..