OBWIESZCZENIE

2014-05-23 1100
Art. czytany: 1227 razy

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2014.05.23.
In.I.6730.9.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn.zm.) w związku z art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 22.05.2014r. na wniosek: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne działającej przez Pełnomocnika:
Tadeusz Tokarski ul. Górnicza 2/15 26-110 Skarżysko-Kamienna
została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

„Budowie zasilania w energię elektryczną i oświetleniu placu w miejscowości Michałów, w ramach zadania - Urządzenie boiska do piłki siatkowej w miejscowości Michałów”
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działce o nr ewidencji gruntowej 153/2 Obręb Michałów gmina Skarżysko Kościelne.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (06.06.2014r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz..
7 30 – 15 30 .
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.).

Z up. Wójta Gminy
(-) Monika Mączyńska
Sekretarz Gminy


Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
Ogłoszeń Urzędu Gminy: 23.05.2014r..