OBWIESZCZENIE

2014-05-14 1354
Art. czytany: 1184 razy

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Skarżysko Kościelne 2014.05.14

In.I.6730.23.2014


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn.zm.), art.10 §1, art.49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267)


WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 29.04.2014r. na wniosek z dnia 28.04.2014r. (data wpływu: 29.04.2014r.) uzupełniony pismem z dnia 08.05.2014r. (data wpływu: 09.05.2014r.)
- Inwestora: Gmina Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne, działającej przez Pełnomocnika: Mateusz Ciołek - Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie „PROSTA-PROJEKT” Piotrkowice ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna”.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 14 (droga), 268, 269, 270, 271, 272, 273/1, 274/6, 274/8, 275, 276/1, 277/1, 278/1, 279, 280,. 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 293/2, 294, 295, 296, 297, 430 (droga) i 438 (droga) – Obręb 2 Grzybowa Góra, położonych w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne.
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (28.05.2014r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.


Z up. Wójta Gminy
(-) Monika Mączyńska
Sekretarz GminyData zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy 14.05.2014r.