Obwieszczenie

2014-05-14 0802
Art. czytany: 1104 razy

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2014.05.14.

In.I.6730.16.2014


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn.zm.) oraz art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz.267)

Zawiadamia się, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek: Zarządu Dróg Powiatowych ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0556T od km. 0+900 do km. 1+150 w miejscowości Świerczek gmina Skarżysko Kościelne”
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 431/1, 280 (droga), 442, 600 (droga), 278/1, 599/1 (droga) – Obręb Świerczek, 901/1, 901/2, 337 (droga), 980 (droga) – Obręb Skarżysko Kościelne, 624, 625, 626, 593 (droga) – Obręb Lipowe Pole Plebańskie.

Zgodnie z art. 10 §1 Kpa strony w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mają możliwość zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2A pok.118 w godz. 7.30 – 15.30 i wnieść ewentualne uwagi i wnioski.
Po tym terminie zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne - w oparciu o zgromadzone materiały - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.Otrzymują:
1. Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
2. Gmina Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne
3.Strony postępowania-właściciele działek objętych zainwestowaniem (wg wykazu)
4. a/a