OBWIESZCZENIE 1 - Przebudowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa MOP 6,0 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2014-05-13 1512
Art. czytany: 1305 razy

OBWIESZCZENIE – wystąpienie o uzgodnienia gazociąg

Skarżysko Kościelne 2014.05.13. In.I.6730.20.2014 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 i 9 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn.zm.), art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem - na wniosek Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Kielcach ul. Loefflera 2 25-550 Kielce, działającego przez Pełnomocnika: Bogusław Kras ul. Ducala 11 38-200 Jasło, - w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa MOP 6,0 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap VI zlokalizowany na terenie gminy Skarżysko Kościelne” w ramach przedsięwzięcia pn: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa MOP 6,0 MPa relacji Lubienia – Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. - wystąpił w dniu 12.05.2014r. do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Starosty Skarżyskiego, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia. Planowana inwestycja jest przewidywana do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 158/1200. 161/1200, 162/1202, 831/3, 830/3, 829/3, 828/3, 828/2, 827/2, 677/2, 760, 761, 762, 763, 764 i 765 – Obręb 1 Majków, położonych w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne. Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (27.05.2014r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy. Z up. Wójta Gminy (-)Monika Mączyńska Sekretarz Gminy Data zamieszczenia obwieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy: 13.05.2014r.