OBWIESZCZENIE

2014-04-29 1332
Art. czytany: 1118 razy

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego


Skarżysko Kościelne 2014.04.29
In.I.6730.9.2014OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2 , art. 53, ust. 4 pkt.6,8 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2012r .poz.647 z późn. zm.) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013r. poz.1267)


WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia,

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne działającej przez Pełnomocnika:
Tadeusz Tokarski ul. Górnicza 2/15 26-110 Skarżysko-Kamienna
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
„Budowie zasilania w energię elektryczną i oświetleniu placu w miejscowości Michałów, w ramach zadania - Urządzenie boiska do piłki siatkowej w miejscowości Michałów”
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działce o nr ewidencji gruntowej 153/2 Obręb Michałów gmina Skarżysko Kościelne.

Jednocześnie zawiadamia się, że stosownie do zapisu art. 53 ust.4 pkt.6 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. jak na wstępie, Starosta Skarżyski i Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej uzgodnili projekt przedmiotowej decyzji postanowieniem Znak: GG-II.6124.2.19.2014 z dnia 15.04.2014r. i ZDP.6730.6.2014z dnia 16.04.2014r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach nie zajęły stanowiska w terminie –odpowiednio - 21 i 14 dni od dnia wystąpienia o uzgodnienie. Zgodnie z treścią art.53 ust.5c i ust.5 powołanej wyżej ustawy dnia 27 marca 2003r. nie wyrażenie stanowiska w terminach jw uznaje się za uzgodnienie decyzji.
W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (13.05.2014r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji..
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 ,wnieść ewentualne uwagi i wnioski.
W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Z up. Wójta Gminy
(-) Monika Mączyńska
Sekretarz Gminy


Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy:29.04.2014r..