OBWIESZCZENIE

2014-04-16 1524
Art. czytany: 1163 razy

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Skarżysko Kościelne 2014.04.16.
In.I.6730.16.2014

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6, i 9 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn. zm.), art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w związku z prowadzonym postępowaniem
- na wniosek: Zarządu Dróg Powiatowych ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna
- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0556T od km. 0+900 do km. 1+150 w miejscowości Świerczek gmina Skarżysko Kościelne”

- wystąpił w dniu 16.04.2014r. do Starosty Skarżyskiego, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 431/1, 280 (droga), 442, 600 (droga), 278/1, 599/1 (droga) – Obręb Świerczek, 901/1, 901/2, 337 (droga), 980 (droga) – Obręb Skarżysko Kościelne, 624, 625, 626, 593 (droga) – Obręb Lipowe Pole Plebańskie.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (30.04.2014r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy.

Wójt Gminy

(-)Zdzisław Woźniak

Data wywieszenia obwieszczenia w BIP i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy - 16.04..2014r.