Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.

2014-04-09 1312
Art. czytany: 1907 razy

sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ) oraz Uchwały Nr XXVI/161/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2012 r. Wójt Gminy Skarżysko Kościelne przedstawia sprawozdanie z realizacji programu współpracy.
Realizacja przywołanego programu służyła pełniejszemu zaspokojeniu lokalnych potrzeb oraz rozwojowi demokracji i społeczeństwa obywatelskiego Gminy Skarżysko Kościelne. Podmiotami realizującymi program były:
– Rada Gminy – w zakresie wytyczenia kierunków współdziałania oraz określenia wielkości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy,
- Wójt Gminy – w zakresie realizacji bieżącej współpracy, zlecania zadań, ich monitoringu
i kontroli,
- poszczególne komórki Urzędu Gminy – w zakresie bieżącej współpracy, pomocy administracyjnej, merytorycznej i technicznej.
W ramach szeroko rozumianej współpracy prowadzone były konsultacje indywidualne informacyjno - szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat oczekiwań Gminy, co do realizacji zadań publicznych przez te organizacje w 2013 r. wraz
z omówieniem wzoru oferty, umowy i sprawozdania obowiązujących w ogłaszanych konkursach.
Na stanowiskach merytorycznych na bieżąco omawiane, konsultowane
i rozwiązywane były pojawiające się problemy organizacji.
W miesiącu kwietniu 2013 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych, w ramach, którego zawarto 7 umów na łączną kwotę 15.500 zł , na zadania w zakresie:
- sportu i rekreacji – organizowanie treningów szkoleniowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów sportowo-intelektualnych, rajdów, zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych, udział w zawodach, turniejach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym wraz z wyjazdami na turnieje i zawody sportowe.
- upowszechnianie tradycji, kultury i patriotyzmu – promocja regionalnej kuchni, twórców lokalnych, organizacja przeglądu zespołów śpiewaczych, cykl imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy, zajęcia w zakresie choreografii i wykonawstwa pieśni ludowych pod kierunkiem instruktora.
W miesiącu listopadzie 2013 r. przeprowadzono procedurę konsultacyjną projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, który ostatecznie został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/233/13 Rady Gminy Skarżysko Kościelne.
Ponadto współpraca odbywała się również poprzez udostępnianie nieodpłatnie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Skarżysku Kościelnym w celu organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców, boiska „Orlik”, promocję działalności stowarzyszeń
w gazetce gminnej „Nasza Gmina Skarżysko Kościelne” oraz na stronie internetowej, wspieranie wielu inicjatyw przez władze Gminy i honorowy patronat nad organizowanymi wydarzeniami.

Współpraca finansowa – otwarte konkursy ofert.
Kultura fizyczna i sport – propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, organizacja imprez, zawodów, turniejów sportowych i rekreacyjnych
o zasięgu gminnym wraz z wyjazdami na zawody:

1/ Stowarzyszenie „Creative Community” – kwota dotacji 800zł, na realizacje zadania „Extreme Combat” – przeprowadzenie popularnych wśród młodych ludzi, a mało dostępnych na naszym terenie rozgrywek w paintball, które cieszyły się dużym powodzeniem. Środki pozyskane w ramach dotacji przeznaczone zostały na wynajem sprzętu, strojów ochronnych, pola oraz zakup kulek do gry.

2/ Gminne Zrzeszenie LZS – kwota dotacji 2.500 zł, głównym celem realizacji tego projektu była „Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych wraz z rozgrywkami drużyn amatorskich na boisku „Orlik” oraz wyjazdami na zawody o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Wspieranie i upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu.” W ramach środków uzyskanych z dotacji odbyło się wiele spotkań, turniejów i rozgrywek sportowych w ramach różnych dyscyplin integrujących środowisko lokalne.
Środki finansowe wydatkowano na: transport na zawody, zakup sprzętu sportowego i nagród dla uczestników rozgrywek (puchary, dyplomy, statuetki) oraz wpisowego na zawody. Zorganizowano m.in. VIII edycję amatorskiej ligi w piłce siatkowej.

3/ Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy, projekt „Postaw na rodzinę – V parafialny festyn rodzinny”, dotacja 2.000 zł . Na boisku za plebanią przy kościele parafialnym w Skarżysku Kościelnym odbyły się po raz piąty rodzinne igrzyska sportowe, których celem było propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz pogłębiania więzi i relacji rodzinnych poprzez wspólny udział
w konkurencjach sportowych i sprawnościowych całych rodzin. Dla najmłodszych grupa profesjonalnych animatorów zorganizowała gry, zabawy i konkursy. Imprezę uświetnił koncert zespołu „Abba-Imitation” oraz teatr światła i ognia „Sirrion”, a na zakończenie imprezy zagrał zespół „Kansas”.
Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie zakupu napojów dla uczestników, druk plakatów, zaproszeń, banera, a także pierwszy raz w tym roku, w ramach podziękowania dla młodzieży wolontariacko obsługującej od lat imprezę zorganizowano wyjazd do Lewina Kłodzkiego i ze środków dotacji sfinansowano transport.

4/ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skarżysko Kościelne GROM, dotacja 1.200 zł, na wspieranie i upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu. W ramach tego zadania zorganizowano wiele turniejów i zajęć sportowo– intelektualnych na bazie świetlicy wiejskiej w Skarżysku Kościelnym. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z takich dyscyplin jak szachy, brydż sportowy, warcaby, tenis, bilard, które integrowały dzieci, młodzież jak i seniorów, pozwoliły także na wyłonienie mistrzów. W okresie letnim dużym zainteresowaniem cieszyły się rozgrywki w piłkę nożną, które miały miejsce na boisku Orlik, a także mecze siatkówki. Środki finansowe przeznaczono na transport na zawody
i częściowe wyżywienie oraz zakup nagród i pucharów.

Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszej Gminy wraz
z prezentacją dorobku:
1/ Stowarzyszenie „Nasza Gmina”, projekt z zakresu zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego naszej Gminy – dotacja 4.000zł. wykorzystano: 4.000zł. Zadanie to realizował zespól ludowy „Grzybowianki”. Zorganizowano spotkania poświęcone na naukę pieśni ludowych, wyjazd na przegląd zespołów ludowych do Iłży, na przegląd folklorystycznych im. Józefa Myszki, promocje tradycyjnych potraw, miedzy innymi prezentacja „Placka spod Kamienia” (produktu wpisanego na listę produktów tradycyjnych prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa), udział w konkursie „Nasze Kulinarne dziedzictwo”. W ramach projektu zorganizowany został V przegląd kapel i zespołów ludowych „To i owo na ludowo”, organizacja spotkania opłatkowego dla seniorek KGW, a także udział w dożynkach gminnych i powiatowych. Swoimi występami i przygotowywanymi własnoręcznie potrawami zespół promował gminę oraz uświetniał wiele uroczystości gminnych. Środki finansowe przeznaczono na opłatę instruktora nauki pieśni, transport, organizacje przeglądu
i spotkania opłatkowego.

2/ Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy, projekt pn „W kręgu kultury i tradycji”– dotacja 3.000 zł. Organizacja spotkań z kulturą dla mieszkańców Gminy, których celem była integracja społeczeństwa, szerzenie wysokiej kultury oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej i uczestnictwo w wartościowych kulturalnie wydarzeniach, takich jak: koncert gospel „Radujmy się” kolęd i pastorałek, wieczór poetycki z koncertem poezji śpiewanej, a także patriotyczny rajd szlakiem miejsc pamięci narodowej w naszej gminie. Środki finansowe przeznaczono na transport członków chóru, przygotowanie miejsc uroczystości, wydruk plakatów i zaproszeń promujących imprezy, zakup artykułów papierniczych i spożywczych w celu przygotowania imprez.

3/ Stowarzyszenie Pieśni, Tańca i Rozrywki „ROMANO” – dotacja 2.000zł, projekt polegający na organizacji zdania publicznego p.n. „Cudze chwalicie swego nie znacie – Noc Świętojańską – Natura i My” Zorganizowano imprezę plenerową pn. „Noc Świętojańską – Natura i My”, podczas której przypomniano dawne zwyczaje nocy świętojańskiej połączone z degustacją soków, syropów i innych produktów naturalnych. Zaprezentowano także rodzimą twórczość artystyczną i ludową. Kwota dotacji została wykorzystana w celu opłacenia kosztów przeprowadzenia tej imprezy tj. oprawy muzycznej prowadzonej przez DJ Tomasza Gluzę z „Party Dance”, zakup materiałów do dekoracji sceny, a także kawy, herbaty i ciastek na spotkania seniorów.


Opracowała:
Monika Mączyńska
Sekretarz Gminy