OBWIESZCZENIE

2014-04-08 1510
Art. czytany: 1088 razy

Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2014.04.08
In.I.6730.16.2014


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn.zm.), art.10 §1, art.49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 07.04.2014r. na wniosek z dnia 31.03.2014r. (data wpływu: 07.04.2014r.):
Inwestora: Zarządu Dróg Powiatowych ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0556T od km. 0+900 do km. 1+150 w miejscowości Świerczek gmina Skarżysko Kościelne”
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 431/1, 280 (droga), 442, 600 (droga), 278/1, 599/1 (droga) – Obręb Świerczek, 901/1, 901/2, 337 (droga), 980 (droga) – Obręb Skarżysko Kościelne, 624, 625, 626, 593 (droga) – Obręb Lipowe Pole Plebańskie.
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (22.04.2014r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.


Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak

Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy 08.04.2014r.