OBWIESZCZENIE

2014-04-02 0830
Art. czytany: 1162 razy

Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Skarżysko Kościelne 2014.04.02.
In.I.6730.9.2014

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6, 8 i 9 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz.647 z późćn.zm.), art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w związku z prowadzonym postępowaniem
- na wniosek: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne działającej przez Pełnomocnika: Tadeusz Tokarski ul. Górnicza 2/15 26-110 Skarżysko-Kamienna,
- w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
„Budowie zasilania w energię elektryczną i oświetleniu placu w miejscowości Michałów, w ramach zadania - Urządzenie boiska do piłki siatkowej w miejscowości Michałów, na działce o nr ewidencji gruntowej 153/2 Obręb Michałów gmina Skarżysko Kościelne.”

- wystąpił w dniu 02.04.2014r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Starosty Skarżyskiego, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (16.04.2014r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy.


Wójt Gminy

(-)Zdzisław Woźniak

Data wywieszenia obwieszczenia: 02.04..2014r.