UCHWAŁA NR XLII/262/2014

2014-03-31 1158
Art. czytany: 694 razy

z 28 marca 2014r

w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje podmiotowe w 2014 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2014r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE

W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1.
Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 16 343 499,79 zł., w tym:
- uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono dochody ogółem o kwotę 506 923,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 506 923,00 zł.
Zmiana planu dochodów dotyczy:
W dziale 750– Administracja publiczna
rozdziale 75095– Pozostała działalność – zwiększa się dochody o kwotę 103 000,00 zł – dochody z tytułu
zatrudnienia osób w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy.
W dziale 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75615– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób pranych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększa się dochody o kwotę 150 000,00 zł – dochody z wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych
W dziale 801– Oświata i wychowanie
rozdziale 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększa się dochody o kwotę
68 854,00 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego w 2014 roku,
rozdziale 80104– Przedszkola – zwiększa się dochody o kwotę 111 133,00 zł – zwiększenie dotacji celowej
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku,
rozdziale 80106– Inne formy wychowania przedszkolnego– zwiększa się dochody o kwotę 70 063,00 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014roku.
W dziale 852– Pomoc społeczna
rozdziale 85212 – – zwiększa się dochody o kwotę 2 000,00 zł- dochody z tytułu wpływów ze zwrotu
nienależnie pobranych świadczeń,
rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej– zwiększa się dochody o kwotę 305,00 zł- dotacja na
wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania,
rozdziale 85295 – Pozostała działalność– zwiększa się dochody o kwotę 1 568,00 zł – dotacja na pomoc
finansową realizowaną na podstawie rządowego programu osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego.
W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany planu wydatków wpłynęły
na zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 17 572 504,08 zł, w tym :
- uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 506 923,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 300 000,00 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 206 923,00 zł.
Zmiana planu wydatków dotyczy:
W dziale 750– Administracja publiczna
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się wydatki o kwotę
4 450,00 zł
rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 117 450,00 zł i dokonuje się zmian
między paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach robót
publicznych
W dziale 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 300 000,00 zł na dotację celową dla OSP Lipowe Pole na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.
rozdziale 75414- Obrona cywilna, zmiana między paragrafami wydatków.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 13 596,00 zł i dokonuje się
zmian między paragrafami wydatków
rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę
19 087,00 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków. W rozdziale tym zwiększono wydatki łącznie o kwotę 68 854, 00 zł, ze środków z dotacji. Jednocześnie zmniejszono wkład własny zapewniony wcześniej na realizację zadania w kwocie 49 767, 00 zł, przeznaczając na wydatki majątkowe i bieżące.
rozdziale 80104- Przedszkola, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 42 309,00 zł. W rozdziale tym
zwiększono wydatki łącznie o kwotę 111 133,00 zł, ze środków z dotacji. Jednocześnie zmniejszono wkład
własny zapewniony wcześniej na realizację zadania w kwocie 68 824,00 zł, przeznaczając na wydatki
majątkowe i bieżące.
rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 10 699,00 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków. W rozdziale tym zwiększono wydatki łącznie o kwotę 70 063,00 zł, ze środków z dotacji. Jednocześnie zmniejszono wkład własny zapewniony wcześniej na realizację zadania w kwocie 59 364,00 zł, przeznaczając na wydatki majątkowe i bieżące.
Kwota zmniejszeń w wysokości 177 955,00, przeznaczona została na zwiększenia wydatków w rozdziałach 80101, 80110 , 80148 i 75412.
rozdziale 80110- Gimnazja , zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3 897,00 zł.
rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 10 462,00 zł i
dokonuje się zmian między paragrafami wydatków
W dziale 852- Pomoc społeczna
rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł, na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 305,00 zł, na wydatki za sprawowanie opieki z dotacji na zadanie zlecone
rozdziale 85295- Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 8 432,00 zł. W rozdziale tym
zwiększono wydatki o kwotę 1 568,00 zł, ze środków z dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 z środków własnych.
W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. wprowadzono zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone.
W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Dotacje podmiotowe w 2014 r.- zwiększa się kwoty dotacji dla
jednostek z poza sektora finansów publicznych.
W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Dotacje celowe w 2014 r. wprowadza się w pozycji 5 dotację dla OSP Lipowe Pole na „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego”.