OBWIESZCZENIE

2014-03-25 1427
Art. czytany: 1146 razy

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .

Skarżysko Kościelne 2014.03.25.
In.I.6730.3.2014


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn.zm.) w związku z art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j .Dz. U z 2013 r. poz. 267.)


WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 25.03.2014r. na wniosek: Parafii rzymsko-kat. P.W. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 16 26-115 Skarżysko Kościelne,
została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa dzwonnicy przy budynku Kościoła Parafialnego p.w. Św. Trójcy, na działce o nr ewidencji gruntowej 3276/2 w Skarżysku Kościelnym”.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (08.04.2014r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 .

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.).Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
Ogłoszeń Urzędu Gminy: 25.03.2014r..