Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

2014-03-20 1303
Art. czytany: 1315 razy

Program współpracy 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/233/13

z dnia 14 listopada 2013r

w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. z Dz. U. z 2013r poz.594; zm.: Dz.U. z r.2013, poz.645/ oraz art. 5a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010r Nr 234, poz.1536; zm.: Dz.U. z r.2011 Nr 112, poz.654, Nr 205, poz.1211, Nr 209, poz.1244, Nr 208, poz.1241, Nr 149, poz.887, Nr 209, poz.1244, Nr 232, poz.1378, Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 /;


RADA GMINY u c h w a l a, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Gminy zobowiązana jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art.3 w/w ustawy. W celu uregulowania współpracy z tymi organizacjami stosownym jest przyjęcie powyższego programu, co pozwoli na pobudzenie i wspieranie przez Gminę działalności tych organizacji na rzecz społeczności lokalnej. Program powyższy został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.