OBWIESZCZENIE

2014-03-03 1113
Art. czytany: 1218 razy

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Skarżysko Kościelne 2014.03.03.
In.I.6730.3.2014OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2, art. 53, ust. 4 pkt.,8 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r poz.647 z późn.zm.) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.267)


WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek: Parafii rzymsko-kat. P.W. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 16 26-115 Skarżysko Kościelne
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
„Budowie dzwonnicy przy budynku Kościoła Parafialnego p.w. Św. Trójcy, na działce o nr ewidencji gruntowej 3276/2 w Skarżysku Kościelnym”.

Jednocześnie zawiadamia się, że stosownie do zapisu art. 53 ust.4 pkt.2, 6 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. jak na wstępie, Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach, Starosta Skarżyski i Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej uzgodnili projekt przedmiotowej decyzji postanowieniem – odpowiednio - Zn: N.U.R.5134.547.1.2014 A z dnia 18.02.2014r. Zn: GG-II.6124.2.8.2014 z dnia 18.02.2014r. Zn: ZDP.6730.1.2014z dnia 17.02.2014r.
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od dnia wystąpienia o uzgodnienie. Zgodnie z treścią art.53 ust.5 powołanej wyżej ustawy dnia 27 marca 2003r. nie wyrażenie stanowiska w terminie jw uznaje się za uzgodnienie decyzji.
W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (17.03.2014r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji..
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 ,wnieść ewentualne uwagi i wnioski.
W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoWójt Gminy

(-) Zdzisław WoźniakData zamieszczenia obwieszczenia 03.03.2014r.