OBWIESZCZENIE

2014-02-20 1510
Art. czytany: 1112 razy

Decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2014.02.20.
In.I.6730.25.2013


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz.647z póżn.zm.) w związku z art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 267)


WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 2014.02.20 na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Kielcach ul. Loefflera 2 25-550 Kielce, działającego przez Pełnomocnika:
Bogusław Kras ul. Duala 11 38-200 Jasło,
została wydana decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na::
Przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa, MOP 6,0 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap IV zlokalizowany w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne na, działkach o numerach ewidencyjnych 158/1200, 159/1202, 159/1201, 161/1200, 162/1202, 831/3, 830/3 829/3, 828/3, 828/1, 829/1, 829/2, 828/2, 827/2, 677/2, 761, 760, 762, 763, 764, 765- realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn.: 'Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400PN 6,3 MPa; MOP 6,0 MPa relacji Lubienia-Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (06.03.2014r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 .
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.).Wójt Gminy

(-) Zdzisław WoźniakData zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
Ogłoszeń Urzędu Gminy: 20.02.2014r..