OBWIESZCZENIE

2014-02-07 1444
Art. czytany: 1272 razy

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Skarżysko Kościelne 2014.02.07.
In.I.6730.3.2014

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 2, 6 i 9 w związku z art.51 ust.1 pkt.2. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn.zm.), oraz art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w związku z prowadzonym postępowaniem
- na wniosek: Parafii rzymsko-kat. P.W. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 16 26-115 Skarżysko Kościelne,
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie dzwonnicy przy budynku Kościoła Parafialnego p.w. Św. Trójcy, na działce o nr ewidencji gruntowej 3276/2 w Skarżysku Kościelnym”.

- wystąpił w dniu 05.02.2014r. i 06.02.2014r. do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, Starosty Skarżyskiego, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach i Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (21.02.2014r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy.


Wójt Gminy

(-)Zdzisław Woźniak

Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
07.02.2014r..