Obwieszczenie

2013-12-23 1137
Art. czytany: 1117 razy

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2013.12.23.
In.I.6730.25.2013


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2.ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn zm.), art.10 §1, art.49,art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. .z 2013r. poz. 267)


WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 22.11.2013r. na wniosek - z dnia 12.11.2013r. (data wpływu: 22.11.2013r.), uzupełniony pismami z dnia 10.12.2013r. (daty wpływu: 13.12.2013r. i 17.12.2013r.)
- Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Kielcach ul. Loefflera 2 25-550 Kielce, działającego przez Pełnomocnika:
Bogusław Kras ul. Ducala 11 38-200 Jasło,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
„Budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DA/400 PN 6,3 MPa MOP 6,0 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap VI zlokalizowany w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne”.

Planowana inwestycja jest przewidywana do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 158/1200. 159/1202, 159/1201, 161/1200, 162/1202, 831/3, 830/3, 829/3, 828/3, 828/1, 829/1, 829/2, 828/2, 827/2, 677/2, 760, 761, 762, 763, 764 i 765 – Obręb 1 Majków, położonych w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (06.01.2014r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.


Wójt Gminy
(-) Zdzisław Woźniak

Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy:
2013.12.23.