Obwieszczenie - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Leśnej

2013-11-26 1522
Art. czytany: 1134 razy

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Leśnej

Skarżysko Kościelne 2013.11.25. In.I.6730.20.2013 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz.647z póżn.zm.) w związku z art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 267) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w dniu 2013.11.25 na wniosek: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko-Kamienna, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:: Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Leśnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, na działkach nr ewid.gr: 1980 (droga gminna) i 922. Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (10.122.2013r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 . Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.). Wójt Gminy (-) Zdzisław Woźniak Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy: 26.11.2013r..