U C H W A Ł A Nr XXXVI/227/13

2013-11-04 1244
Art. czytany: 800 razy

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym.Na podstawie art. 19 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. z 2013r Dz. U. poz.594 ze zm.) po przeprowadzeniu głosowania tajnego;


RADA GMINY uchwala, co następuje:


§ 1. Stwierdza się wybór radnego Pana Włodzimierz Foch na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
z dnia 02 grudnia 2010r w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i stronie BIP.Uzasadnienie


Na mocy Uchwały Nr XXXV/220/2013 z dnia 30 września 2013r Rada Gminy Skarżysko Kościelne przyjęła rezygnację Pani Alicji Pasis z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy.
W wyniku przeprowadzonego głosowania spełnione zostały wymogi art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym i stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Skarżysko Kościelne zostało obsadzone.
Rada Gminy dokonuje wyboru bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.