Obwieszczenie - Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości

2013-10-28 1444
Art. czytany: 1181 razy

Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2013.10.28. In.I.6730.20.2013 OBWIESZCZENIE Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2, art. 53 ust. 4 pkt.9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r.poz.647 z późn.zm.) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2013r. poz. 267) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko-Kamienna - decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Leśnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, na działkach nr ewid.gr: 1980 i 922 Jednocześnie zawiadamia się, że stosownie do zapisu art. 53 ust.4 pkt.6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. jak na wstępie, Starosta Skarżyski zgodnił projekt przedmiotowej decyzji postanowieniem Znak: GG-II.6124.2.39.2013 z dnia 11.10.2013r. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach nie zajęły stanowiska w terminie 14 dni od dnia wystąpienia o uzgodnienie. Zgodnie z treścią art.53 ust.5 powołanej wyżej ustawy dnia 27 marca 2003r. nie wyrażenie stanowiska w terminie jw uznaje się za uzgodnienie decyzji. W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (11.11.2013r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.. Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 ,wnieść ewentualne uwagi i wnioski. W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójt Gminy (-Zdzisław Woźniak Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy:28.10.2013r.