OBWIESZCZENIE

2013-10-02 1514
Art. czytany: 1066 razy

Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Skarżysko Kościelne 2013.10.02.
In.I.6730.20.2013


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53, ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn.zm.), art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w związku z prowadzonym postępowaniem
- na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko-Kamienna,
- w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
„Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Leśnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, na działkach nr ewid. gr: 1980 (droga gminna) i 922.

- wystąpił w dniu 02.10..2013r. do Starosty Skarżyskiego i Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (16.10.2013r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy.Wójt Gminy

(-) Zdzisław WoźniakData wywieszenia obwieszczenia: 02.10.2013r.