Obwieszczenie

2013-09-25 1442
Art. czytany: 1068 razy

Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Skarżysko Kościelne 2013.09.25
In.I.6730.20.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2.ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn zm.), art.10 §1, art.49,art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 23.09.2013r. na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko-Kamienna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul.Leśnej w miejscowości Skarżysko Kościelne.
Planowana inwestycja jest przewidywana do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1980 (droga gminna) i 922, położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne – Obręb 12 Skarżysko Kościelne.
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (09.10.2013r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.


Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak


Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy:
2013.09.25.