Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Grzybowej Górze

2013-08-12 0855
Art. czytany: 1259 razy

Zebranie dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2013.08.12 In.I.6730.24.2012 OBWIESZCZENIE Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2, art. 53, ust. 4 pkt.,8 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r poz.647 z późn.zm.) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.267) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze z siedzibą: Grzybowa Góra ul. Świętokrzyska 100 26-115 Skarżysko Kościelne - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze wraz z przebudową dachu, na działce o nr ewidencji gruntowej 577 w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne”. Jednocześnie zawiadamia się, że stosownie do zapisu art. 53 ust.4 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. jak na wstępie, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej uzgodnił projekt przedmiotowej decyzji postanowieniem Znak: ZDP.6730.18.2013z dnia 25.07.2013r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od dnia wystąpienia o uzgodnienie. Zgodnie z treścią art.53 ust.5c powołanej wyżej ustawy dnia 27 marca 2003r. nie wyrażenie stanowiska w terminie jw uznaje się za uzgodnienie decyzji. W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (26.08.2013r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.. Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 ,wnieść ewentualne uwagi i wnioski. W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w/z Wójta Gminy (-) Monika Mączyńska Sekretarz Gminy Data zamieszczenia obwieszczenia 12.08.2013r.