OBWIESZCZENIE

2013-07-17 1530
Art. czytany: 1265 razy

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Skarżysko Kościelne 2013.07.17.
In.I.6730.16.2013

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 8 i 9 w związku z art.51 ust.1 pkt.2.ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn.zm.), art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w związku z prowadzonym postępowaniem
- na wniosek: Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze z siedzibą: Grzybowa Góra ul. Świętokrzyska 100 26-115 Skarżysko Kościelne
- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
„Rozbudowie budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze, na działce o nr ewidencji gruntowej 577 w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne”.

- wystąpił w dniu 17.07.2013r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (31.07.2013r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy.


Data wywieszenia obwieszczenia: 09.01.2013r.