Obwieszczenie

2013-07-10 1328
Art. czytany: 1406 razy

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2013.07.10.
In.I.6730.16.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn.zm.), art.10 §1,art.49,art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2013 poz. 267)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 05.07.2013r. na wniosek:
Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze z siedzibą: Grzybowa Góra ul. Świętokrzyska 100 26-115 Skarżysko Kościelne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
„Rozbudowie budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze, na działce o nr ewidencji gruntowej 577 w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne”.
.
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (24.07.2013r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.


w/z Wójta Gminy
(-) Monika Mączyńska
Sekretarz Gminy


Data zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
10.07.20123r..