UCHWAŁA NR XXXIII/208/2013 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

2013-07-01 1113
Art. czytany: 661 razy

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2012 r.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2013r. Dz. U. poz. 594/ oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami);


Rada Gminy Skarżysko Kościelne po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2012 r.,

uchwala co następuje:


§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2012 r.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca następującego po roku budżetowym.