OBWIESZCZENIE

2013-04-08 1546
Art. czytany: 1439 razy

O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego

Skarżysko Kościelne, dnia 2013.04.08

In.I.6730.28.2011

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) art.49,art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,
że w dniu 08.04.2013r. na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w imieniu której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa: Kazimierz Ginał – Dyrektor Oddziału Prokurent Elektroprojekt S.A. Oddział w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, została wydana decyzja w sprawie zmiany decyzji Nr 5/2011 znak: In.I.6730.28.2011 z dnia 24.01.2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego tj:
-budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV wraz z dojściem do stacji
-budowa odcinków linii kablowych ziemnych SN-15kV celem zasilania nowoprojektowanej stacji transformatorowej,
- zabudowa słupa krańcowego w istniejącej linii napowietrznej s.n. 15 kV
- budowa linii napowietrznej izolowanej dwunapięciowej s.n. i n.n,
-budowa linii napowietrznej izolowanej 0,4 kV,
- budowa przyłącza napowietrznego
- przebudowa istniejącej linii napowietrznej n.n. na izolowaną ”.
- planowana na działkach nr ewid. 4428/7, 1974, 3938/13, 3937/1, 3791/3, 3803/4, 1974/27, 1974/25, 1974/26, 1974/10, 1974/18, 1974/15, 1974/29, 1974/28, 1974/30, 1974/7, 1974/23, 1974/22, 1974/24, 3807/1, położonych przy ul. Południowej i Iłżeckiej w Skarżysku Kościelnym i 508 i 509 w Grzybowej Górze.
Przedmiotowa zmiana dotyczy uwzględnienia w granicach terenu objętego zainwestowaniem, działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1974/34, 1974/36, 1974/37 i 1974/38, zamiast działki o nr 1974/18.- z uwagi na podział działki nr geodez. 1974/18 na działki oznaczone w ewidencji gruntów nr: 1974/34, 1974/36, 1974/37 i 1974/38.
Przebieg trasy i usytuowanie planowanej inwestycji w terenie pozostają bez zmian tj. zgodnie z warunkami zawartymi w wydanej decyzji Zn: In.I.6730.28.2011 z dnia 24.01.2012r.
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (22.04.2013r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy ul Kościelna 2a pok.118 w godz. 7 30 - 15 30 .
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.).


w/z Wójta Gminy
(-) Monika Mączyńska
Sekretarz Gminy

Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń:
2013.04.08