ZARZĄDZENIE Nr 29/2013

2013-04-05 1053
Art. czytany: 635 razy

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Lipowe Pole Plebańskie.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ l

1. Zwołuję Zebranie Wiejskie sołectwa Lipowe Pole Plebańskie.
2. Termin Zebrania Wiejskiego określa się na dzień 04 kwietnia 2013r. o godz.1700.
3. W przypadku braku wymaganej frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania odbędzie się w tym samym dniu o godz.1710.

§ 2

Ustalam: miejsce zebrania wiejskiego: Remiza OSP w Lipowym Polu Plebańskim, na Przewodniczącego Zebrania Pana Tadeusza Chyba oraz pracownika Urzędu Gminy Panią Annę Pocheć sprawującą obsługę techniczno-kancelaryjną Zebrania.

§ 3

Ustalam projekt porządku obrad zebrania wiejskiego, o którym mowa w § l w sposób następujący:

1. Otwarcie zebrania.
2. Sprawy kanalizacji sanitarnej.
3. Informacja z realizacji budżetu Gminy za 2012 r. i przedstawienie budżetu Gminy na 2013r.
4. Omówienie nowych zasad gospodarowania śmieciami.
5. Sprawy różne.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa Lipowego Pola Plebańskiego w formie ogłoszenia, co najmniej 5 dni przed wyznaczoną w Zarządzeniu datą zebrania.