U C H W A Ł A Nr XXXI/194/2013

2013-04-03 1228
Art. czytany: 716 razy

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXVII/174/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na terenie gminy na rok 2013.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. ze zmianami) oraz art. 41 ust.2 ustawy z dnia
26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. z 2012r., poz.1356 ze zmianami) i art.10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jedn. z 2012r., poz. 124 ze zmianami);


R A D A G M I N Y u c h w a l a, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXVII/174/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2012 załącznik Nr 2 przyjmuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i eW związku ze zaktualizowanym przypisem za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2013 rok oraz realizacją części wydatków, konieczne stało się dokonanie ponownego rozdysponowania środków w planie rzeczowo-finansowym, na poszczególne działania profilaktyczne.