OBWIESZCZENIE

2013-03-04 1527
Art. czytany: 1226 razy

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego

Skarżysko Kościelne 2013.03.04.
In.I.6730.25.2012OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz.647) w związku z art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)


WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 04.03.2013r. na wniosek: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne działającej przez Pełnomocnika:
Jarosław Kosakowski ul. Pomorska 71/73 m.66 25-343 Kielce
została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów („Rudka”)”.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach nr ew. gr: 246/1, 246/2, 247/1, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255/4, 258/1, 259, 539, 32/1 i 99/17, położonych w miejscowości Michałów.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (18.03.2013r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz..
7 30 – 15 30 .
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.).w/z Wójta Gminy
(-) Monika Mączyńska
Sekretarz GminyData zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
Ogłoszeń Urzędu Gminy: 04.03.2013r..