OBWIESZCZENIE

2013-03-04 1524
Art. czytany: 1220 razy

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego

Skarżysko Kościelne 2013.03.04.
In.I.6730.26.2012

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz.647) w związku z art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 04.03.2013r. na wniosek: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne działającej przez Pełnomocnika:
Jarosław Kosakowski ul. Pomorska 71/73 m.66 25-343 Kielce
została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z pompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa)”.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach nr ew.gr: 1976/44, 1976/45, 1976/46, 1976/48, 1976/64, 1976/57, 1976/63, 1976/77, 1976/91, 1976/92, 1976/101, 2714/3, 2714/6, 2722/1, 2729/1, 2731/1, 2737/1, 2743/1, 2745/1, 2747/1, 2749/1, 2751/1, 2753/1, 2756/1, 2759/1, 2762/1, 2764/1, 2766/1, 2768/1, 2772/1, 2772/2, 2774/1, 2777/1, 2783/1, 2785/1, 2788/1, 2788/2, 2790/1, 2792/1, 2794/1, 2797/1, 2799/1, 2802/1, 2804/1, położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne i nr ew: 967 i 508, w miejscowości Grzybowa Góra

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (18.03.2013r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz..
7 30 – 15 30 .
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.).


w/z Wójta Gminy
(-) Monika Mączyńska
Sekretarz GminyData zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
Ogłoszeń Urzędu Gminy: 04.03.20132r..