OBWIESZCZENIE

2013-02-08 1504
Art. czytany: 1450 razy

Zebrane dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Skarżysko Kościelne 2013.02.08
In.I.6730.26.2012


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2 , art. 53, ust. 4 pkt.6,8 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r .poz.647) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia,

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne działającej przez Pełnomocnika:
Jarosław Kosakowski ul. Pomorska 71/73 m.66 25-343 Kielce
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z pompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa)”.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach nr ew.gr:2810 /1, 2804/1, 2802/1, 2799/1, 2797/1, 2794/1, 2792/1, 2790/1, 2788/1, 2785/1, 2783/1, 2777/1, 2774/1, 2772/1, 2768/1, 2766/1, 2764/1, 2762/1, 2759/1, 2756/1, 2753/1, 2751/1, 2749/1, 2747/1, 2745/1, 2743/1, 2737/1, 2731/1, 2729/1, 2722/1, 2714/7, 2714/6, 1976/57, 2714/3, 1976/64, 1976/63, 1976/48, 1976/92, 1976/91, 1976/46, 1976/45, 1976/44, 1976/77, 2772/2, 1976/101i 2788/2, położonych w m. Skarżysko Kościelne oraz - działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 700, 699, 967 i 508, położonych w m. Grzybowa Góra.
Jednocześnie zawiadamia się, że stosownie do zapisu art. 53 ust.4 pkt.6 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. jak na wstępie, Starosta Skarżyski i Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej uzgodnili projekt przedmiotowej decyzji postanowieniem Znak: GG-II.6124.2.3.2013 z dnia 24.01.2013r.i ZDP.6730.2.2013z dnia 22.01.2013r.i
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach nie zajęły stanowiska w terminie –odpowiednio - 21 i 14 dni od dnia wystąpienia o uzgodnienie. Zgodnie z treścią art.53 ust.5c i ust.5 powołanej wyżej ustawy dnia 27 marca 2003r. nie wyrażenie stanowiska w terminach jw uznaje się za uzgodnienie decyzji.
W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (22.02.2013r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji..
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 ,wnieść ewentualne uwagi i wnioski.
W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy:08.02.2013r.