OBWIESZCZENIE

2013-01-25 0942
Art. czytany: 1413 razy

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego

Skarżysko Kościelne 2013.01.25.
In.I.6730.23.2012
OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz.647) w związku z art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 2013.01.25 na wniosek: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko-Kamienna, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na::
Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne.
Planowana inwestycja jest przewidywana do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1975, 1009/1, 1010/1, 1011/1, 1012/1, 1013/1, 1014/1, 1015/1, 1016/1, 1017/1, 1018/1, 1019/3, 1019/5 i 1020/8 – stanowiących pas drogowy drogi gminnej (ul. Olszynki), położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne – Obręb 12 Skarżysko Kościelne.
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (08.02.2013r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 .
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3,
za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.).


Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak

Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
Ogłoszeń Urzędu Gminy: 25.01.2013r..