OBWIESZCZENIE

2013-01-15 1539
Art. czytany: 1348 razy

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2013.01.15.
In.I.6220.3.2012

OBWIESZCZENIE
Na podstawie: art.71 ust.1 i ust.2 pkt.2, art.74 ust.3 art.75 ust.1 pkt.4 i ust.4, art.84 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku -Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna (działającego przez pełnomocnika: Pana Piotra Fijałkowskiego, AZ-PRO Biuro Usług Projektowych ul. Spalska 112 97-200 Tomaszów Mazowiecki)
- wydał w dniu 15.01.2013r. decyzję Zn: In.I.6220.3.2012
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, pow. starachowicki)”, przewidywanej do realizacji na działkach: położonych w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne powiat skarżyski, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 289, 54/1, 336, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 277, 386, 387, 388, 389, 391, 394, 397 oraz – położonych w miejscowości Parszów gmina Wąchock powiat starachowicki, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 98, 3, 97/3 i 97/2.
Z treścią wydanej decyzji strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 . .
Informuje się, że w myśl art.49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie decyzji jak na wstępie.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach –Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak