OBWIESZCZENIE

2013-01-09 1511
Art. czytany: 1239 razy

Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Skarżysko Kościelne 2013.01.09.
In.I.6730.26.2012
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6, 8 i 9 .ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. dnia 12 czerwca 2012r. poz.647), art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,
że w związku z prowadzonym postępowaniem
- na wniosek: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne działającej przez Pełnomocnika: Jarosław Kosakowski ul. Pomorska 71/73 m.66 25-343 Kielce,
- w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z pompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa)”

- wystąpił w dniu 09.01.2013r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Starosty Skarżyskiego, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach nr ew. gr: 1976/44, 1976/45, 1976/46, 1976/48, 1976/54, 1976/57, 1976/63, 1976/77, 1976/91, 1976/92, 1976/101, 2714/3, 2714/6, 2722/1, 2729/1, 2731/1, 2737/1, 2743/1, 2745/1, 2747/1, 2749/1, 2751/1, 2753/1, 2756/1, 2759/1, 2762/1, 2764/1, 2766/1, 2768/1, 2772/1, 2772/2, 2774/1, 2777/1, 2783/1, 2785/1, 2788/1, 2788/2, 2790/1, 2792/1, 2794/1, 2797/1, 2799/1, 2802/1, 2804/1, położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne i nr ew: 967 i 508, w miejscowości Grzybowa Góra
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (23.01.2013r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy.Data wywieszenia obwieszczenia: 09.01.2013r.