OBWIESZCZENIE

2013-01-09 1501
Art. czytany: 1161 razy

wydanE decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Skarżysko Kościelne 2013.01.09.
In.I.6730.25.2012

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6, 8 i 9 .ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. dnia 12 czerwca 2012r. poz.647), art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w związku z prowadzonym postępowaniem
- na wniosek: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne działającej przez Pełnomocnika: Jarosław Kosakowski ul. Pomorska 71/73 m.66 25-343 Kielce,
- w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z pompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów („Rudka”)”

- wystąpił w dniu 09.01.2013r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Starosty Skarżyskiego, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach nr ew. gr: 244, 245, 246/1, 246/2, 247/1, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255/4, 258/1, 539, 32/1, 99/6, 257/1, 256/1, 255/3, 44, 242 i 259, położonej w m. Michałów Obręb 3 Michałów
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (23.01.2013r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy.

Wójt Gminy

(-)Zdzisław Woźniak Data wywieszenia obwieszczenia: 09.01.2013r.