OBWIESZCZENIE

2013-01-04 1151
Art. czytany: 1303 razy

Obwieszczenie dot. zebrania dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Skarżysko Kościelne 2013.01.04.
In.I.6730.23.2012
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2, art. 53 ust. 4 pkt.9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r.poz.647) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami)


WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia,

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko-Kamienna - decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne.
Planowana inwestycja jest przewidywana do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1975, 1009/1, 1010/1, 1011/1, 1012/1, 1013/1, 1014/1, 1015/1, 1016/1, 1017/1, 1018/1, 1019/3, 1019/5 i 1020/8 – stanowiących pas drogowy drogi gminnej (ul. Olszynki), położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne – Obręb 12 Skarżysko Kościelne.

Jednocześnie zawiadamia się, że stosownie do zapisu art. 53 ust.4 pkt.9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. jak na wstępie, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej uzgodnił projekt przedmiotowej decyzji postanowieniem Znak: ZDP.6730.12.2012 z dnia 20.12.2012r.

W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (18.01.2013r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji..
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 ,wnieść ewentualne uwagi i wnioski.
W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegow/z Wójta Gminy
(-) Monika Mączyńska
Sekretarz GminyData zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy:04.01.2013r.