OBWIESZCZENIE

2012-12-31 1036
Art. czytany: 1249 razy

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne, dnia 2012.12.31
In.I.6730.25.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz.647), art.10 §1,art.49,art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.\U.z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 31.12.2012r. na wniosek:
Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne działającej przez Pełnomocnika:
Jarosław Kosakowski ul. Pomorska 71/73 m.66 25-343 Kielce
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z pompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów („Rudka”)”.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach nr ew. gr: 244, 245, 246/1, 246/2, 247/1, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255/4, 258/1, 539, 32/1, 99/6, 257/1, 256/1, 255/3, 44, 242 i 259, położonej w m. Michałów Obręb 3 Michałów.
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (14.01.2013r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.

Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak

Data zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
i m. Michałów: 2012.12.31.