OBWIESZCZENIE

2012-12-31 1033
Art. czytany: 1328 razy

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne, dnia 2012.12.31
In.I.6730.26.2012


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz.647), art.10 §1,art.49,art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.\U.z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 31.12.2012r. na wniosek:
Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne działającej przez Pełnomocnika:
Jarosław Kosakowski ul. Pomorska 71/73 m.66 25-343 Kielce
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z pompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa)”.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach nr ew. gr:2810 /1, 2804/1, 2802/1, 2799/1, 2797/1, 2794/1, 2792/1, 2790/1, 2788/1, 2785/1, 2783/1, 2777/1, 2774/1, 2772/1, 2768/1, 2766/1, 2764/1, 2762/1, 2759/1, 2756/1, 2753/1, 2751/1, 2749/1, 2747/1, 2745/1, 2743/1, 2737/1, 2731/1, 2729/1, 2722/1, 2714/7, 2714/6, 1976/57, 2714/3, 1976/64, 1976/63, 1976/48, 1976/92, 1976/91, 1976/46, 1976/45, 1976/44, 1976/77, 2772/2, 1976/101i 2788/2, położonych w m. Skarżysko Kościelne oraz - działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 700, 699, 967 i 508, położonych w m. Grzybowa Góra.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (14.01.2013r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.


Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak


Data zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
i m. Skarżysko Kościelne i Grzybowa Góra: 31.12.12012r.