OBWIESZCZENIE

2012-12-31 1030
Art. czytany: 1250 razy

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne, dnia 2012.12.31
In.I.6730.24.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2, ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz.647), art.10 §1,art.49,art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.\U.z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 31.12.2012r. na wniosek:
Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne działającej przez Pełnomocnika:
Jarosław Kosakowski ul. Pomorska 71/73 m.66 25-343 Kielce
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z pompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny)”.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach nr ew. gr: 2, 19, 23, 26, 27, 28/2, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 54/1, 86, 119, 151, 213, 214, 163/1203, 167/1203, 168/1202 położonych w m. Majków i 163/1200, położonej w m. Skarżysko-Kamienna, Obręb Młodzawy.
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (14.01.2013r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.

Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak

Data zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
i m. Majków: 2012.12.31.