OBWIESZCZENIE

2012-12-11 1242
Art. czytany: 1188 razy

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2012.12.11

In.I.6220.3.2012

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 63 ust. 2, art.74 ust.3 w związku z 64 ust.1, art.71 ust.2 pkt.2 art. 75 ust.1 pkt.4 i ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) , oraz art. 10 §1 i art.49 ustawy z dnia 16.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)


WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że w związku z wnioskiem z dnia 2205.2012r. (data wpływu 23.05.2012r.) Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku -Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna (działającego przez pełnomocnika: Pana Piotra Fijałkowskiego, AZ-PRO Biuro Usług Projektowych ul. Spalska 112 97-200 Tomaszów Mazowiecki)
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, pow. starachowicki)”

- po zasięgnięciu opinii:
co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej

(opinia sanitarna znak SEV- 4470/14/12 z dnia 26.07.2012r.o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko)

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach

(opinia sanitarna znak SE-V- 4470/12/12 z dnia 14.08.2012r.o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko)

3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

(postanowienie znak: WOO-II.4240.208.2012.AJP.9 z dnia 27.11.2012r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko)

- postanowieniem z dnia 11.12.2012r. Zn: In.I.6220.3.2012 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach: położonych w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne powiat skarżyski, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 289, 54/1, 336, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 277, 386, 387, 388, 389, 391, 394, 397 oraz – położonych w miejscowości Parszów gmina Wąchock powiat starachowicki, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 98, 3, 97/3 i 97/2.Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Na postanowienie Stronom nie przysługuje zażalenie.

Jednocześnie zawiadamia się Strony, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania – na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku -Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna (działającego przez pełnomocnika: Pana Piotra Fijałkowskiego, AZ-PRO Biuro Usług Projektowych ul. Spalska 112 97-200 Tomaszów Mazowiecki) - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, pow. starachowicki)”

Zawiadamia się również, że przedłuża się do dnia 15 stycznia 2013r.termin rozpatrzenia wniosku i zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Przedłużenie terminu jw. spowodowane jest uzyskaniem - w myśl art.64 ust.1 ustawy z dnia 3.10.2008r- wymaganych opinii do dnia 03.12.2012r.

Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Miejsce wywieszenia obwieszczenia:
Termin wywieszenia obwieszczenia :tj od dnia ………………. do dnia ………………….