OBWIESZCZENIE

2012-11-23 1505
Art. czytany: 1199 razy

O środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

In.I.6220.5.2012 Skarżysko Kościelne 2012.11.23.


OBWIESZCZENIE
Na podstawie: art.71 ust.1 i ust.2 pkt.2, art.74 ust.3 art.75 ust.1 pkt.4, art.84 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że na wniosek Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne.
wydał w dniu 23.11.2012r. decyzję Zn: In.I.6220.5.2012

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z pompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów („Rudka”)”, przewidywanej do realizacji na działkach nr ewid.gr. 244, 245, 246/1, 246/2, 247/1, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255/4, 258/1, 539, 32/1, 99/6, 257/1, 256/1, 255/3, 44, 242 i 259.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 . .
Informuje się, że w myśl art.49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie decyzji jak na wstępie.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach –Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak

Miejsce wywieszenia obwieszczenia: siedziba Urzędu Gminy i m. Michałów
Termin wywieszenia obwieszczenia: tj. od dnia 23.11.2012 do 07.12.2012r..