Decyzja o ustaleniu lokalizcji inwestycji celu publicznego

2012-11-09 0937
Art. czytany: 1249 razy

Budowie linii średniego napięcia, stacji transformatorowej 15/04 kV, kablowej linii niskiego napięcia

Skarżysko Kościelne 2012.11.09. In.I.6730.20.2012 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz.647) w związku z art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w dniu 2012.11.09 na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 51 26-110 Skarżysko-Kamienna, w imieniu której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa: Jarosław Kowalczyk, reprezentujący firmę: Zakład Elektryczny „ZELKO” Jarosław Kowalczyk ul. Staszica 18 26-120 Bliżyn została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie linii średniego napięcia, stacji transformatorowej 15/04 kV, kablowej linii niskiego napięcia – w celu zasilania przepompowni ścieków sanitarnych P-4 w ul. Szkolnej w Skarżysku Kościelnym, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 337 (droga gminna) i 1973 (droga powiatowa), położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (23.11.2012r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 . Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.). Wójt Gminy (-) Zdzisław Woźniak Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy: 09.11.2012r.