Decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

2012-11-09 0932
Art. czytany: 2497 razy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z pompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni ul. Polna, ul. Sosn

Skarżysko Kościelne 2012.11.09. In.I.6220.6.2012 D E C Y Z J A O umorzeniu postępowania Na podstawie art.105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. art. 64 ust.1, art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) O r z e k a m umarzam w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z pompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa)”, prowadzone na wniosek Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne. U z a s a d n i e n i e Na wniosek Gminy Skarżysko Kościelne ul Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne z dnia 14.06.2012r. tutejszy Organ wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z pompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa)”. Do wniosku inwestor załączył kartę informacyjną przedsięwzięcia, poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej i wypisy z ewidencji gruntów, obejmujące teren realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia oraz pełnomocnictwo. Dla przedmiotowego terenu Gmina nie posiada aktualnego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Wójt Gminy wszczął postępowanie administracyjne jw. w trybie art. 73 ust.1, po stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych dot. wniosku, określonych w art.74 ust.1 - ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami). Organ zawiadomił o powyższym strony przedmiotowego postępowania w drodze obwieszczenia Zn: In.I.6220.6.2012 z dnia 10.08.2012r. zgodnie z dyspozycją art. 74 ust.3 powołanej ustawy z dnia 3.10.2008r. Zgodnie z art. 63 cytowanej na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008r. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub o braku potrzeby takiej oceny, po zasięgnięciu opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego i organu ochrony środowiska. W dniu 10.08.2012r, tutejszy Organ-stosownie do zapisu art. 64 ust.1 wskazanej ustawy z dnia 3 października 2008r. - wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej o opinię, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej w wydanej opinii sanitarnej Zn: SEV-4470/18/12 z dnia 21.08.2012r. stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny jw. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach – postanowieniem Zn: WOO-I.4240.238.2012.AM.3 z dnia 08.10.2012r. umorzył postępowanie w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne przewidywane jest do realizacji na działkach położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2810/1, 2804/1, 2802/1, 2799/1, 2797/1, 2794/1, 2792/1, 2790/1, 2788/1, 2785/1, 2783/1, 2777/1, 2774/1, 2772/1, 2768/1, 2766/1, 2764/1, 2762/1, 2759/1, 2756/1, 2753/1, 2751/1, 2749/1, 2747/1, 2745/1, 2743/1, 2737/1, 2731/1, 2729/1, 2722/1, 2714/7, 2714/6, 1976/57, 2714/3, 1976/64, 1976/63, 1976/48, 1976/92, 1976/91, 1976/46, 1976/45, 1976/44, 1976/77, 2772/2, 1976/101i 2788/2 oraz - w miejscowości Grzybowa Góra, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 700, 699, 967 i 508. Zakres planowanego przedsięwzięcia przewiduje realizację odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Skarżysku Kościelnym, o długości ok. 542 m.i w ul. Sosnowej w miejscowości Grzybowa Góra, o długości ok.240 m. a także jednej przepompowni ścieków. Projektowane odcinki sieci o łącznej długości ok. 782 m stanowią rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok.11000m, realizowanej w miejscowości Skarżysko Kościelne II –Grzybowa Góra, dla której Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję z dnia 28.02.2007r. Zn: ŚR.V.6613/3-141/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z §.3 ust.1 pkt.79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397) do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zalicza się: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków”. Przedsięwzięciami takimi są również, w myśl §.3 ust.2 pkt.2 Rozporządzenia jw.-„polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust.1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust.1, o ile progi te zostały określone”. Ponadto, zgodnie z §.3 ust.2 pkt 3 powołanego Rozporządzenia z dnia 9.11.2010r. przedsięwzięciami znacząco oddziaływującymi na środowisko są także - „nieosiągające progów określonych w ust.1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust.1.” Biorąc pod uwagę - także w kontekście realizowanego zadania inwestycyjnego - planowany do wykonania zakres inwestycji, obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości łącznej ok. 782 m tj. – poniżej 1 km. należy stwierdzić, że nie spełnia on warunków określonych w §.3 ust.1 pkt.79 oraz wynikających z zapisów §.3 ust.2 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. Nie kwalifikuje się zatem do przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu jw. W myśl zapisu art.71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Poczyniona analiza przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do obowiązujących uregulowań prawnych wskazuje, iż nie jest ono zaliczane do znacząco oddziaływujących na środowisko. Zatem wydanie decyzji o środowiskowych dla omawianej inwestycji jest bezprzedmiotowe. W myśl art.105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, Organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w całości albo w części. Mając powyższe okoliczności na uwadze, należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.). Podpis na oryginale Wójt /-/ Zdzisław Woźniak Otrzymują : 1. Gmina Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne za pośrednictwem: Pan Jarosław Kosakowski ul. Pomorska 71/73 m.66 25-343 Kielce 2. Pozostałe strony wg wykazu (poprzez obwieszczenie) Do wiadomości: 1. Gmina Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna,. 4. a/a