Zebranie dowodów w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji dla budowy linii średniego napięcia, stacji transformatorowej 15/04 kV

2012-10-16 1504
Art. czytany: 1258 razy

Budowa linii średniego napięcia, stacji transformatorowej 15/04 kV, kablowej linii niskiego napięcia – w celu zasilania przepompowni ścieków sanitarnych P-4 w ul. Szkolnej w Skarżysku Kościelnym

Skarżysko Kościelne 2012.10.16. In.I.6730.20.2012 OBWIESZCZENIE Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2, art. 53, ust. 4 pkt.9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r.poz.647) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w imieniu której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Jarosław Kowalczyk, reprezentujący firmę: Zakład Elektryczny „ZELKO” Jarosław Kowalczyk ul. Staszica 18 26-120 Bliżyn - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie linii średniego napięcia, stacji transformatorowej 15/04 kV, kablowej linii niskiego napięcia – w celu zasilania przepompowni ścieków sanitarnych P-4 w ul. Szkolnej w Skarżysku Kościelnym, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 337 (droga gminna) i 1973 (droga powiatowa), położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne Jednocześnie zawiadamia się, że stosownie do zapisu art. 53 ust.4 pkt.9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. jak na wstępie, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej uzgodnił projekt przedmiotowej decyzji postanowieniem Znak: ZDP.6730.10.2012 z dnia 02.10.2012r. W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (30.10.2012r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.. Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 ,wnieść ewentualne uwagi i wnioski. W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójt Gminy (-) Zdzisław Woźniak Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy:16.10.2012r.