Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług edukacyjnych obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją” części nr 14 i nr 15

2012-10-08 1318
Art. czytany: 1036 razy

Świadczenie usług edukacyjnych obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją” części zamówienia oznaczone nr 14 i nr 15

Skarżysko Kościelne, dnia 2012-10-08 In.III.271.11.2012 Wszyscy zainteresowani ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 euro. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami.) Zamawiający - Gmina Skarżysko Kościelne zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 euro na Świadczenie usług edukacyjnych obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją” części zamówienia oznaczone nr 14 i nr 15 Szczegółowe informacje dotyczące powyższego zamówienia Zamawiający Gmina Skarżysko Kościelne – zawarł w Warunkach Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, które jednocześnie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.ugskarzysko.bip.doc.pl. oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń. Niniejsze postępowanie jest związane z realizacją projektu pn: „Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak Podpis na oryginale