OBWIESZCZENIE

2012-09-17 1347
Art. czytany: 1210 razy

Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2012.09.17.

In.I.6730.20.2012

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53, ust. 4 pkt.6 i 9 .ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j.Dz. U. dnia 12 czerwca 2012r. poz.647), art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w związku z prowadzonym postępowaniem
- na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w imieniu której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa: Jarosław Kowalczyk, reprezentujący firmę: Zakład Elektryczny „ZELKO” Jarosław Kowalczyk ul. Staszica 18 26-120 Bliżyn ,
- w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
„Budowie linii kablowej średniego napięcia, stacji transformatorowej 15/04 kV, kablowej linii niskiego napięcia – w celu zasilania przepompowni ścieków sanitarnych P-4, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 337 (droga gminna) i 1973 (droga powiatowa), położonych w Skarżysku Kościelnym”

- wystąpił w dniu 17.09.2012r. do Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia.
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (01.10.2012r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy.

w/z Wójta Gminy
(-) Monika Mączyńska
Sekretarz Gminy

Data wywieszenia obwieszczenia: 17.09.2012r.

Otrzymują:

1. Pan Jarosław Kowalczyk
Zakład Elektryczny „ZELKO” Jarosław Kowalczyk
ul. Staszica 18
26-120 Bliżyn
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
3.Gmina Skarżysko Kościelne
ul Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne
4. Strony wg wykazu
5. a/a