OBWIESZCZENIE

2012-09-12 1413
Art. czytany: 1280 razy

Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne, dnia 2012.09.12
In.I.6730.20.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2.ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), art.10 §1,art.49,art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 07.09.2012r. na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w imieniu której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa: Jarosław Kowalczyk, reprezentujący firmę: Zakład Elektryczny „ZELKO” Jarosław Kowalczyk ul. Staszica 18 26-120 Bliżyn , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Budowie linii średniego napięcia, stacji transformatorowej 15/04 kV, kablowej linii niskiego napięcia – w celu zasilania przepompowni ścieków sanitarnych P-4 w ul. Szkolnej w Skarżysku Kościelnym, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 337 (droga gminna) i 1973 (droga powiatowa), położonych w miejscowościach Skarżysko Kościelne
Kościelne i Grzybowa Góra, gmina Skarżysko Kościelne.
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (26.09.2012r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.

w/z Wójta Gminy
(-) Monika Mączyńska
Sekretarz Gminy

Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy:
2012.09.12.