Obwieszczenie

2012-09-12 0807
Art. czytany: 1168 razy

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne” wraz z Prognozą

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne

z a w i a d a m i a o:
możliwości zapoznania się z projektem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne” (Aktualizacja) wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Każdy ma prawo do:

• Zapoznania się z dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a, pok. Nr 118.
• Składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu, w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: środowisko@skarzysko.com.pl) w terminie 21 dni od daty jego ogłoszenia tj. 12.09.2012r. do 03.10.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, pok. Nr 118.
• Uwagi i wnioski złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
• Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Skarżysko Kościelne


Wójt Gminy
(-) Zdzisław Woźniak